Wednesday, November 02, 2005

Happy Birthday

Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday, dear Stefanie,
Happy birthday to you.

No comments: